logo
دانشجویان

عکس

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

تماس

 

سجاد صاریخان

آنالیز متاژنومی میکروبیوم شکمبه شتر به منظور شناسایی آنزیمهای گلیکوزید هیدرولازی

دکتر قاسم حسینی سالکده

sajjad.sarikhan@yahoo.com

 

معصومه رجبی

شناسایی مکان های ژنی مرتبط با بیوسنتز متابولیتهای مهم در برخی از گونه های شنبلیله با استفاده از روش

mGWAS-GBS

دکتر مهرشاد زین العابدینی

rajabi_masoomeh@uma.ac.ir

 
سمیه عبدی راد
شناسایی ژنهای کلیدی درگیر در آرایش ریشه برنج و ایجاد تحمل به خشکی دکتر قاسم حسینی سالکده

somayehabdirad@gmail.com

عادله رافضی

بررسی ساختار ژنتیک  جمعیت جنگلهای بلوط ایلام بر اساس GBS

دکتر مهرشاد زین العابدینی rafezi_asal@yahoo.com
امید جعفری

بررسی ساختار ژنتیک  جمعیت های کپور بومی دریای خزر

دکتر مهرشاد زین العابدینی jaafari.omid@yahoo.com
پریسا یزدان پناه

شناسایی متابولیتها و ژن های درگیر در افزایش مقاومت به تنش یخ زدگی در انار

دکتر مهرشاد زین العابدینی

parisayazdanpanah@yahoo.com

ندا ملکی شناسایی میکروبیوم ریزوسفر گیاهان با استفاده از رویکرد متاژنوم دکتر قاسم حسینی سالکده

n.malekitabrizi@gmail.com

سمیه قلی زاده

مطالعه ی متاژنومی میکروبی ریزوسفر گندم و خویشاوندان وحشی آن در تنش خشکی

دکتر قاسم حسینی سالکده so_gholizadeh@yahoo.com
  راضیه رحمتی بررسی ترانسکریپتوم هیدرانژا دکتر محمد رضا غفاری  
 

© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک