logo
dividerاعضاء هیئت علمیdividerقاسم حسینی سالکده
اعضاء هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
استاد
قاسم حسینی سالکده
استاد
tel 026-32703536
email h_salekdeh@abrii.ac.ir
 • معرفی کلی
 • تحقیقات
 • مقالات علمی
 • دستاوردها

دکتر قاسم حسینی سالکده در سال 1381 پس از دریافت مدرک دکتری از موسسه بین المللی برنج فیلیپین همکاری خود را با پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی آغاز کرد. ایشان تحقیقات خود را بر روی کشف ژن ها و مکانیسم های درگیر در تنش های زیستی زنده و غیرزنده متمرکز نموده اند. بیان پروتئین های مهم در سیستم های پروکاریوتی و یوکاریوتی از دیگر زمینه های تحقیقاتی ایشان می باشد. فعالیت های بین المللی ایشان شامل معاون سازمان پروتئوم کشاورزی آسیا اقیانوسیه (AOAPO) ، عضو شواری مرکزی AOHUPO ، HUPO و رئیس پروژه پروتئوم کروموزوم Y است. از فعالیت های ملی ایشان می توان به تاسیس انجمن پروتئومیکس ایران در سال 1383 اشاره کرد. همچنین ایشان بعنوان عضو هیئت تحریریه با مجلاتی از جمله : Nature Scientific Reports˛ Journal of Proteome Research ˛Proteome science  Proteomics ˛ Frontiers in plant science   همکاری می نمایند. انتشار بیش از 150 مقاله علمی در مجلات بین المللی از جمله فعالیت های علمی ایشان است.

بازدید وابسته همکاری های علمی و تکنیکی سفارت فرانسه
ایجاد ارقام متحمل به خشکی برنج با مهندسی ساختار ریشه
 
برنج منبع اصلی کالری بیش از یک سوم از جمعیت جهان است و طبق گزارش فائو تقاضا برای مصرف تا سال 2050 به میزان 30 تا 35 درصد افزایش می‌یابد. تامین ۵۰ درصد برنج ایران وابسته به واردات است که رقم واردات در سال 93 حدود یک میلیون و 185 هزار تن به ارزش یک میلیارد و چهارصد و ده میلیون دلار بوده است. کمبود آب یکی از مشکلات اساسی توسعه کشت برنج و در عین حال یکی از دلایل هزینه بالای تمام شده این محصول است.
 
 
بازدید وابسته همکاری های علمی و تکنیکی سفارت فرانسه
روش های نوین بیوتکنولوژی و فیزیولوژی در کنترل سن گندم
 
گندم در میان غلات نه تنها در ایران بلکه در جهان نیز دارای اهمیت به سزایی می باشد. در ایران گندم مهمترین محصول زراعی کشور است (6/3 میلیون هکتار سطح زیر کشت ) و نقش بارزی در تامین تغذیه مردم دارد. سن گندم،(Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae یکی از آفات مهم غلات محسوب می شود که امنیت غذایی را تهدید می کند. 
 
 
 
بازدید وابسته همکاری های علمی و تکنیکی سفارت فرانسه
سیتتیک بیولوژی: کاربرد متاژنومیکس در تولید آنزیم های نوترکیب
 
سنتتیک بیولوژی یک رشته بیوتکنولوژی در حال ظهور با طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی است که فرصت های جدیدی را در عرصه های تولید مواد شیمیایی جدید، آنزیم ها، ژن های سنتتیک، بذرهای کشاورزی، بیوفیول و مهندسی میکروارگانیسم ها فراهم کرده است.
 

مقالات مهم چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی  (Selected Papers)​

 • Paez-Espino, David; Chen, I-Min A; Palaniappan, Krishna; Ratner, Anna; Chu, Ken; Szeto, Ernest; Pillay, Manoj; Huang, Jinghua; Markowitz, Victor M; Nielsen, Torben; IMG/VR: a database of cultured and uncultured DNA Viruses and retroviruses. 2016. Nucleic Acids Research.
 • Fotovat, R; Alikhani, M; Valizadeh, M; Mirzaei, M; Salekdeh, GH; A proteomics approach to discover drought tolerance proteins in wheat pollen grain at meiosis stage. 2016. Protein and peptide letters.
 • Mousavi, Seyed Ahmad; Pouya, Farhad Movahedi; Ghaffari, Mohammad Reza; Mirzaei, Mehdi; Ghaffari, Akram; Alikhani, Mehdi; Ghareyazie, Mohammad; Komatsu, Setsuko; Haynes, Paul A; Salekdeh, Ghasem Hosseini; PlantPReS: a database for plant proteome response to stress. 2016. Journal of Proteomics
 • Azarbaijani, Reza; Yeganeh, Laleh Parsa; Blom, Jochen; Younesi, Habibollah; Fazeli, Seyyed Abolhassan Shahzadeh; Tabatabaei, Meisam; Salekdeh, Ghasem Hosseini; Comparative genome analysis of Oceanimonas sp. GK1, a halotolerant bacterium with considerable xenobiotics degradation potentials, 2016. Annals of Microbiology.
 • Amiri, Hamid; Azarbaijani, Reza; Yeganeh, Laleh Parsa; Fazeli, Abolhassan Shahzadeh; Tabatabaei, Meisam; Salekdeh, Ghasem Hosseini; Karimi, Keikhosro; Nesterenkonia sp. strain F, a halophilic bacterium producing acetone, butanol, and ethanol under aerobic conditions. 2016. Scientific Reports
 • Bakhshi, Behnam; Fard, Ehsan Mohseni; Nikpay, Nava; Ebrahimi, Mohammad Ali; Bihamta, Mohammad Reza; Mardi, Mohsen; Salekdeh, Ghasem Hosseini; MicroRNA Signatures of Drought Signaling in, 2016.  Rice Root. PLOS ONE
 • Ghaffari, Mohammad Reza; Ghabooli, Mehdi; Khatabi, Behnam; Hajirezaei, Mohammad Reza; Schweizer, Patrick; Salekdeh, Ghasem Hosseini; Metabolic and transcriptional response of central metabolism affected by root endophytic fungus Piriformospora indica under salinity in barley.  2016.Plant Molecular Biology.
 • A Hashemia, J Gharechahib, Gh Nematzadehc, F Shekarie, A Hosseinid, Gh Hosseini Salekdehd. Two-dimensional blue native/SDS-PAGE analysis of whole cell lysate protein complexes of rice in response to salt stress, Journal of Plant Physiology. 2016. Volume 200, 1 August 2016, Pages 90–101.
 • Dong Y, Zhang X, Xie M, Arefnezhad B, Wang Z, Wang W, Feng S, Huang G, Guan R, Shen W, Bunch R, McCulloch R, Li Q, Li B, Zhang G, Xu X, Kijas JW, Salekdeh GH, Wang W, Jiang Y. Reference genome of wild goat (capra aegagrus) and sequencing of goat breeds provide insight into genic basis of goat domestication. BMC Genomics. 2015 Jun 5;16:431. 
 • Chakraborty S, Salekdeh GH, Yang P, Woo SH, Chin CF, Gehring C, Haynes PA,Mirzaei M, Komatsu S. Proteomics of Important Food Crops in the Asia Oceania Region: Current Status and Future Perspectives. J Proteome Res. 2015 Jun 11. 
 • Vahdat S, Mousavi SA, Omrani G, Gholampour M, Sotoodehnejadnematalahi F, Ghazizadeh Z, Gharechahi J, Baharvand H, Salekdeh GH, Aghdami N. Cellular and molecular characterization of human cardiac stem cells reveals key features essential for their function and safety. Stem Cells Dev. 2015 Jun 15;24(12):1390-404. 
 • Mirakhori F, Zeynali B, Rassouli H, Salekdeh GH, Baharvand H. Direct conversion of human fibroblasts into dopaminergic neural progenitor-like cells using TAT-mediated protein transduction of recombinant factors. Biochem Biophys Res Commun. 2015 Apr 17;459(4):655-61. 
 • Gharechahi J, Hajirezaei MR, Salekdeh GH. Comparative proteomic analysis of tobacco expressing cyanobacterial flavodoxin and its wild type under drought stress. J Plant Physiol. 2015 Mar 1;175:4858. 
 • Gharechahi J, Zahiri HS, Noghabi KA, Salekdeh GH. In-depth diversity analysis of the bacterial community resident in the camel rumen. Syst Appl Microbiol. 2015 Feb;38(1):67-76. 
 • Faghani E, Gharechahi J, Komatsu S, Mirzaei M, Khavarinejad RA, Najafi F, Farsad LK, Salekdeh GH. Comparative physiology and proteomic analysis of two wheat genotypes contrasting in drought tolerance. J Proteomics. 2015 Jan 30;114:1-15. 
 • Fathi A, Rasouli H, Yeganeh M, Salekdeh GH, Baharvand H. Efficient differentiation of human embryonic stem cells toward dopaminergic neurons using recombinant LMX1A factor. Mol Biotechnol. 2015 Feb;57(2):184-94. 
 • Shekari F, Baharvand H, Salekdeh GH. Organellar proteomics of embryonic stem cells. Adv Protein Chem Struct Biol. 2014;95:215-30. 
 • Fathi A, Hatami M, Vakilian H, Han CL, Chen YJ, Baharvand H, Salekdeh GH. Quantitative proteomics analysis highlights the role of redox hemostasis and energy metabolism in human embryonic stem cell differentiation to neural cells. J Proteomics. 2014 Apr 14;101:1-16.
 • Gharechahi J, Pakzad M, Mirshavaladi S, Sharifitabar M, Baharvand H, Salekdeh GH. The effect of Rho-associated kinase inhibition on the proteome pattern of dissociated human embryonic stem cells. Mol Biosyst. 2014 Mar 4;10(3):640-52. 
 • Mirzaei M, Soltani N, Sarhadi E, George IS, Neilson KA, Pascovici D, Shahbazian S, Haynes PA, Atwell BJ, Salekdeh GH. Manipulating root water supply elicits major shifts in the shoot proteome. J Proteome Res. 2014 Feb 7;13(2):517-26.
 • Mirakhori F, Zeynali B, Salekdeh GH, Baharvand H. Induced neural lineage cells as repair kits: so close, yet so far away. J Cell Physiol. 2014 Jun;229(6):728-42.
 • Ghabooli M, Khatabi B, Ahmadi FS, Sepehri M, Mirzaei M, Amirkhani A, Jorrín-Novo JV, Salekdeh GH. Proteomics study reveals the molecular mechanisms underlying water stress tolerance induced by Piriformospora indica in barley. J Proteomics. 2013 Oct 11;94C:289-301. 
 • Ghaffari A, Gharechahi J, Nakhoda B, Salekdeh GH. Physiology and proteome responses of two contrasting rice mutants and their wild type parent under salt stress conditions at the vegetative stage. J Plant Physiol. 2013 Oct 2. doi:pii: S0176-1617(13)00342-8. 10.1016/j.jplph.2013.07.014. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 24094368.
 • Hassani SN, Totonchi M, Sharifi-Zarchi A, Mollamohammadi S, Pakzad M, Moradi S, Samadian A, Masoudi N, Mirshahvaladi S, Farrokhi A, Greber B, Araúzo-Bravo MJ, Sabour D, Sadeghi M, Salekdeh GH, Gourabi H, Schöler HR, Baharvand H. Inhibition of TGFβ Signaling Promotes Ground State Pluripotency. Stem Cell Rev. 2013 Sep 15. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 24036899.
 • Fazeli AS, Nasrabadi D, Pouya A, Mirshavaladi S, Sanati MH, Baharvand H,Salekdeh GH. Proteome analysis of post-transplantation recovery mechanisms of an EAE model of multiple sclerosis treated with embryonic stem cell-derived neural precursors. J Proteomics. 2013 Jun 17;94C:437-450. 
 • Nikniaz L, Ostadrahimi A, Mahdavi R, Hejazi MA, Salekdeh GH. Effects of synbiotic supplementation on breast milk levels of IgA, TGF-β1, and TGF-β2. J Hum Lact. 2013 Nov;29(4):5916.  27. Rassouli H, Tabe Bordbar MS, Rezaei Larijani M, Pakzad M, Baharvand H, Salekdeh GH. (2013) Cloning, expression and functional characterization of in-house prepared human basic fibroblast growth factor. Cell J. 14(4):282-91.  
 • Gharechahi J, Khalili M, Hasanloo T, Salekdeh GH. (2013) An integrated proteomic approach to decipher the effect of methyl jasmonate elicitation on the proteome of Silybum marianum L. hairy roots. Plant Physiol Biochem.  31;70C:115-122. 
 • Barkla BJ, Castellanos-Cervantes T, Diaz de León JL, Matros A, Mock HP, Perez-Alfocea F, Salekdeh GH, Witzel K, Zörb C. (2013) Elucidation of salt stress defense and tolerance mechanisms of crop plants using proteomics – Current achievements and perspectives. Proteomics. May 30. doi: 10.1002/pmic.201200399. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 23723162.
 • Alikhani M, Khatabi B, Sepehri M, Nekouei MK, Mardi M, et al. (2013) Proteomics approach to study the molecular basis of enhanced salt tolerance in barley (Hordeum vulgare L.) conferred by the root mutualistic fungus Piriformospora indica. Mol BioSyst. 2013 7;9(6):1498-51 
 • Fonoudi H, Yeganeh M, Fattahi F, Ghazizadeh Z, Rassouli H, Alikhani M, Mojarad BA, Baharvand H, Salekdeh GH, Aghdami N. (2013) ISL1 Protein Transduction Promotes Cardiomyocyte Differentiation from Human Embryonic Stem Cells. PLoS One.8(1):e55577. 
 • Hosseinifar H, Gourabi H, Salekdeh GH, Alikhani M, Mirshahvaladi S, et al. (2013) Study of sperm protein profile in men with and without varicocele using two-dimensional gel electrophoresis. Urology 81: 293-300.
 • Ehya, F., Monavarfeshani, A., Fard, E.M., Farsad, L.K., Nekouei, M.K., Mardi, M., and Salekdeh, G.H. (2013) Phytoplasma-Responsive microRNAs Modulate Hormonal, Nutritional, and Stress Signalling Pathways in Mexican Lime Trees. PLoS One 8, e66372.
 • Sadat S, Saeid KA, Bihamta MR, Torabi S, Salekdeh SGH, et al. (2013) Marker Assisted Selection for Heat Tolerance in Bread Wheat. World Applied Sciences Journal 21: 1181-1189.
 • Bazargani MM, Hajirezaei M-R, Salekdeh GH, Bushehri A-AS, Falahati-Anbaran M, Moradi F, Naghavi M-R, Ehdaie B (2012) A view on the role of metabolites in enhanced stem reserves remobilization in wheat under drought during grain filling. Australian Journal of Crop Science 6 (12):1613.
 • Rassouli H, Bordbar MST, Larijani MR, Pakzad M, Baharvand H, et al. (2013) Cloning, Expression and Functional Characterization of In-House Prepared Human Basic Fibroblast Growth Factor. Cell Journal 14: 282-291.
 • Kakhki SA, Shahhoseini M, Salekdeh GH (2013) Comparative SRY incorporation on the regulatory regions of pluripotency/differentiation genes in human embryonic carcinoma cells after retinoic acid induction. Molecular and cellular biochemistry 376 (1-2):145-150.
 • Fattahi F, Asgari S, Pournasr B, Seifinejad A, Totonchi M, Taei A, Aghdami N, Salekdeh GH, Baharvand H. Disease-Corrected Hepatocyte-Like Cells from Familial Hypercholesterolemia-Induced Pluripotent Stem Cells. Mol Biotechnol. 2012 Dec 18. [Epub ahead of print] 
 • Jangravi Z, Alikhani M, Arefnezhad B, Sharifi Tabar M, Taleahmad S, Karamzadeh R, Jadaliha M, Mousavi SA, Ahmadi Rastegar D, Parsamatin P, Vakilian H, Mirshahvaladi S, Sabbaghian M, Mohseni Meybodi A, Mirzaei M, Shahhoseini M, Ebrahimi M, Piryaei A, Moosavi-Movahedi AA, Haynes PA, Goodchild AK, Nasr-Esfahani MH, Jabbari E, Baharvand H, Sedighi Gilani MA, Gourabi H, Salekdeh  GH. A Fresh Look at the Male-specific Region of the Human Y Chromosome. J Proteome Res. 2013 Jan 4;12(1):6-22. 
 • Miremadi T, Salekdeh GH, Aghdami N, Gharanfoli M, Vasei M, Kouhkan A, Baharvand H. Stem cell research and therapy in the islamic republic of iran: pioneering in the islamic world. Stem Cells Dev. 2013 Jan 1;22(1):51-7. 
 • Monavarfeshani A, Mirzaei M, Sarhadi E, Amirkhani A, Khayam Nekouei M, Haynes PA, Mardi M, Salekdeh GH. Shotgun Proteomic Analysis of the Mexican Lime Tree Infected with "CandidatusPhytoplasma aurantifolia". J Proteome Res. 2013 12(2):785-95
 • Faghihi F, Baghaban Eslaminejad M, Nekookar A, Najar M, Salekdeh GH. The effect of purmorphamine and sirolimus on osteogenic differentiation of human bone marrow-derived mesenchymal stem cells. Biomed Pharmacother. 2013 67(1):31-8.
 • Yousefi M, Hajihoseini V, Jung W, Hosseinpour B, Rassouli H, Lee B, Baharvand H, Lee K, Salekdeh GH. Embryonic stem cell interactomics: the beginning of a long road to biological function. Stem Cell Rev. 2012 Dec;8(4):1138-54. 
 • Klionsky DJ, Abdalla FC, Abeliovich H, Abraham RT, et al. 2012. Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy. Autophagy. 8(4):445-544.
 • Elham F, Khavari-Nejad RA, Salekdeh GH, Najafi F (2012) Evaluation of Cuticular Wax Deposition, Stomata and Carbohydrate of Wheat Leaves for Screening Drought Tolerance. Advances in Environmental Biology 6 (13):4035-4040.
 • Sarhadi E, Bazargani MM, Sajise AG, Abdolahi S, Vispo NA, Arceta M, Nejad GM, Singh RK, Salekdeh GH. 2012. Proteomic analysis of rice anthers under salt stress.Plant Physiol Biochem,  58:280-7.
 • Abbasalizadeh S, Salehi Jouzani G, Motamedi Juibari M, Azarbaijani R, Parsa Yeganeh L, Ahmad Raji M, Mardi M, Salekdeh GH. 2012. Draft Genome Sequence of Ureibacillus thermosphaericus Strain Thermo-BF, Isolated from Ramsar Hot Springs  in Iran. J Bacteriol. 194(16):4431. 
 • Jadaliha M, Lee HJ, Pakzad M, Fathi A, Jeong SK, Cho SY, Baharvand H, Paik YK, Salekdeh GH. Quantitative proteomic analysis of human embryonic stem cell differentiation by 8-plex iTRAQ labelling. PLoS One. 2012;7(6):e38532. 
 • Faradonbeh MZ, Gharechahi J, Mollamohammadi S, Pakzad M, Taei A, Rassouli H, Baharvand H, Salekdeh GH. An orthogonal comparison of the proteome of human embryonic stem cells with that of human induced pluripotent stem cells of different genetic background. Mol Biosyst. 2012  8(6):183340. 
 • Zeinalabedini, M., Derazmahalleh, M. M., RoodbarShojaie, T., Irandoost, H. P., Zahravi, M., Vazifehshenas, M., Ebrahimi, M. A., Nekouei, S. M. K., Salekdeh, G. H. and Mardi, M. Extensive genetic diversity in Iranian pomegranate (Punica granatum L.) germplasm revealed by microsatellite markers. Scientia Horticulturae 2012, 146, 104-114.
 • Yeganeh LP, Azarbaijani R, Sarikhan S, Mousavi H, Ramezani M, Amoozegar MA, Fazeli AS, Salekdeh GH. Complete genome sequence of Oceanimonas sp. GK1, a halotolerant bacterium from Gavkhouni Wetland in Iran. J Bacteriol. 2012 Apr;194(8):2123-4. 
 • Paik YK, Omenn GS, Uhlen M, Hanash S, Marko-Varga G, Aebersold R, Bairoch A, Yamamoto T, Legrain P, Lee HJ, Na K, Jeong SK, He F, Binz PA, Nishimura T, Keown P, Baker MS, Yoo JS, Garin J, Archakov A, Bergeron J, Salekdeh GH, Hancock WS. Standard guidelines for the chromosomecentric human proteome project. J Proteome Res. 2012 Apr 6;11(4):2005-13. 
 • Komatsu S, Haynes PA, Salekdeh GH. Promoting agriculture proteome research activities in the Asia and Oceania region. J Proteome Res. 2012 Mar 2;11(3):1461. 
 • Monavar Feshani A, Mohammadi S, Frazier TP, Abbasi A, Abedini R, Karimi Farsad L, Ehya F, Salekdeh GH, Mardi M. Identification and validation of Asteraceae miRNAs by the expressed sequence tag analysis. Gene. 2012 Feb 10;493(2):253-9. 
 • Zahabi A, Shahbazi E, Ahmadieh H, Hassani SN, Totonchi M, Taei A, Masoudi N, Ebrahimi M, Aghdami N, Seifinejad A, Mehrnejad F, Daftarian N, Salekdeh GH, Baharvand H. A new efficient protocol for directed differentiation of retinal pigmented epithelial cells from normal and retinal disease induced pluripotent stem cells. Stem Cells Dev. 2012 Aug 10;21(12):2262-72. 
 • The International Stem Cell Initiative, Amps K, Andrews PW, Anyfantis G, et al., Screening ethnically diverse human embryonic stem cells identifies a chromosome 20 minimal amplicon conferring growth advantage. Nat Biotechnol. 2011 29(12):1132-44.
 • Pournasr B, Khaloughi K, Salekdeh GH, Totonchi M, Shahbazi E, Baharvand H. Concise review: alchemy of biology: generating desired cell types from abundant and accessible cells. Stem Cells. 2011 Dec;29(12):1933-41.
 • Sarikhan S, Azarbaijani R, Yeganeh LP, Fazeli AS, Amoozegar MA, Salekdeh GH. Draft genome sequence of Nesterenkonia sp. strain F, isolated from Aran-Bidgol Salt Lake in Iran. J Bacteriol. 2011 Oct;193(19):5580.
 • Taheri F, Nematzadeh G, Zamharir MG, Nekouei MK, Naghavi M, Mardi M, Salekdeh GH. Proteomic analysis of the Mexican lime tree response to "Candidatus Phytoplasma aurantifolia" infection. Mol Biosyst. 2011 Nov;7(11):3028-35.
 • Shekari, F., Taei, A., Pan, T-L., Wang, P-W, Baharvand, H., Salekdeh, G.H., Identification of cytoplasmic and membrane-associated complexes in human embryonic stem cells using blue native PAGE., Molecular Biosystems, 2011 7(9):2688-701.. 
 • Fathi, A., Hatami, M.,  Hajihoseini, V.,   Fattahi, F.,  Kiani, S.,  Baharvand, H.,  Salekdeh, G.H., Comprehensive gene expression analysis of human embryonic stem cells during differentiation into neural cells, Plos one, 2011 6(7):e22856.
 • Bazargani MM, Sarhadi E, Bushehri A-AS, Matros A, Mock H-P, Naghavi M-R, et al. A proteomics view on the role of drought-induced senescence and oxidative stress defense in enhanced stem reserves remobilization in wheat. 2011. Journal of Proteomics. 74(10):1959-73.
 • Mardi, M., Khayam Nekouei, S., Farsad, L. K., Ehya, F., Shabani, M., Shafiee, M., Tabatabaei, M., Safarnejad, M. R., Salehi Jouzani, G. and Hosseini Salekdeh, G. Witches’ broom disease of Mexican lime trees: disaster to be addressed before it will be too late. Bulletin of Insectology 2011 (64) S205S206.
 • Legrain P, Aebersold R, Archakov A, Bairoch A, Bala K, Beretta L, Bergeron J, Borchers C, Corthals GL, Costello CE, Deutsch EW, Domon B, Hancock W, He F, Hochstrasser D, Marko-Varga G, Salekdeh GH, Sechi S, Snyder M, Srivastava S, Uhlen M, Hu CH, Yamamoto T, Paik YK, Omenn GS. The human proteome project: Current state and future direction. Mol Cell Proteomics. 2011 10(7):M111.009993.
 • Bandehagh A, Salekdeh GH, Toorchi M, Mohammadi A, Komatsu S. Comparative proteomic analysis of canola leaves under salinity stress. Proteomics. 2011 May;11(10):1965-75.
 • Zamharir MG, Mardi M, Alavi SM, Hasanzadeh N, Nekouei MK, Zamanizadeh HR, Alizadeh A, Salekdeh GH. 2011. Identification of genes differentially expressed during interaction of Mexican lime tree infected with "Candidatus Phytoplasma aurantifolia". BMC Microbiol. 2011 Jan 1;11:1. 
 • Reiland S, Salekdeh GH, Krijgsveld J.. Defining pluripotent stem cells through quantitative proteomic analysis. Expert Rev Proteomics. 2011, 8:29-42.
 • Larijani MR, Seifinejad A, Pournasr B, Hajihoseini V, Hassani SN, Totonchi M, Yousefi M, Shamsi F, Salekdeh GH, Baharvand H.  Long-Term Maintenance of Undifferentiated Human Embryonic and Induced Pluripotent Stem Cells in Suspension. Stem Cells Dev. 2011 Feb 24. PubMed PMID: 21198400.
 • Sarhadi E, Mahfoozi S, Hosseini SA, Salekdeh GH. Cold acclimation proteome analysis reveals close link between the up-regulation of low-temperature associated proteins and vernalization fulfillment. Journal Proteome Research. 2010, 9:5658-67.
 • Ghodsizadeh A, Taei A, Totonchi M, Seifinejad A, Gourabi H, Pournasr B, Aghdami N, Malekzadeh R, Almadani N, Salekdeh GH, Baharvand H. 2010. Generation of Liver Disease-Specific Induced Pluripotent Stem Cells Along with Efficient Differentiation to Functional Hepatocyte-Like Cells. Stem Cell Rev. 6:622-32.
 • Peng L, Kapp EA, Fenyö D, Kwon MS, Jiang P, Wu S, Jiang Y, Aguilar MI, Ahmed N, Baker MS, Cai Z, Chen YJ, Van Chi P, Chung MC, He F, Len AC, Liao PC, Nakamura K, Ngai SM, Paik YK, Pan TL, Poon TC, Hosseini Salekdeh G, Simpson RJ, Sirdeshmukh R, Srisomsap C, Svasti J, Tyan YC, Dreyer FS, McLauchlan D, Rawson P, Jordan TW. 2010. The asia oceania human proteome organisation membrane proteomics initiative. preparation and characterization of the carbonate-washed membranestandard. Proteomics 10:4142-8.
 • Azimi MR, Alizadeh H, Salekdeh GH, Naghavi MR., 2010. Association of yield and flag leaf photosynthesis among wheat RILs under drought condition. Int. J. Food, Agri. Env. 8, 409-411. 
 • Asgari S, Pournasr B, Salekdeh GH, Ghodsizadeh A, Ott M, Baharvand H. 2010. Induced pluripotent stem cells: a new era for hepatology. J Hepatol. 2010 53:738-51.
 • Fazeli AS, Nasrabadi D, Sanati MH, Pouya A, Ibrahim SM, Baharvand H, Salekdeh  GH. 2010. Proteome analysis of brain in murine experimental autoimmune encephalomyelitis. Proteomics 10:2822-32.
 • Totonchi M, Taei A, Seifinejad A, Tabebordbar M, Rassouli H, Farrokhi A, Gourabi H, Aghdami N, Hosseini-Salekdeh G, Baharvand H. 2010. Feeder- and serum-free establishment and expansion of human induced pluripotent stem cells. Int J Dev Biol. 54(5):877-86.
 • Seifinejad A, Tabebordbar M, Baharvand H, Boyer LA, Salekdeh GH. 2010. Progress and Promise Towards Safe Induced Pluripotent Stem Cells for Therapy. Stem Cell Rev. 6:297-306.
 • Shahhoseini, M., Taei, A., Mehrjardi, NZ., Salekdeh, GH, Baharvand, H.2010. Epigenetic analysis of human embryonic carcinoma cells during retinoic acid-induced neural differentiation. Biochem Cell Biol. 88:527-38. 
 • Baharvand, H., Salekdeh, G.H., Taei, A., Mollamohammadi, S. 2010. An Efficient and Easy-to-Use Cryopreservation Protocol for Human ES and iPS Cells. Nature Protocols; 5: 588-94. 
 • Nasrabadi, D., Rezaei, M., Fathi, A., Gourabi, H., Vosough Dizaji, A., Baharvand, H., Salekdeh, G,H., 2010. Nuclear proteome analysis of monkey embryonic stem cells during differentiation. Stem Cell Rev.  6: 50-60. 
 • Seifinejad A, Taei A, Totonchi M, Vazirinasab H, Hasani SN, Aghdami N, Shahbazi E, Salekdeh GH, Baharvand H. 2010. Generation of Human Induced Pluripotent Stem Cells from a Bombay Individual: Moving Towards "Universal-Donor" Red Blood Cells. Biochem Biophys Res Commun. 391: 329–334. 
 • Baharvand H, Totonchi M, Taei A, Seifinejad A, Aghdami N, Salekdeh GH. Human-induced pluripotent stem cells: derivation, propagation, and freezing in serum- and feeder layer-free culture conditions. Methods Mol Biol. 2010;584:425-43.
 • Salekdeh, Gh., Reynolds, M.,  Bennett, J., Boyer., J. 2009. Conceptual framework for drought phenotyping during molecular breeding. Trends in Plant Science, 14:488-496. 
 • Fathi, A., Pakzad, M., Taei, A., Brink, TC., Pirhaji, L., Ruiz, G., Tabe Bordbar, M., Gourabi, H., Adjaye, J., Baharvand, H., Salekdeh, GH. 2009. Comparative Proteome and Transcriptome Analyses of Embryonic Stem Cells during Embryoid Body-based Differentiation. Proteomics: 9:4859-70
 • Kabiri, M., Amoozegar و M., Tabebordbar و M., Gilai, K., Salekdeh, G.H., 2009. Effects of selenite and tellurite on growth, physiology and proteome of a moderately halophilic bacterium. Journal of Proteome Research, 8:3098-108.
 • Shahzadeh, F. S., Sanati, M. H., Nasrabadi, D., Pouya, A., Baharvand, H. and Salekdeh, G. H. (2009) Central nervous system proteomics in animal model of multiple sclerosis revealed downregulation of mithochondrial proteins. Yakhteh 11, 236-243.
 • Nasrabadi, D., Rezaei, M., Pirhaji, L., Gourabi, H., Shahverdi, A., Baharvand, H., Salekdeh, GH., 2009. Proteomic analysis of monkey embryonic stem cell during differentiation., J o u r n a l o f Proteome Research,  8: 1527–1539. 
 • Torabi, S., Wissuwa, M., Heidari, M., Naghavi, MR., Gilany, K., Hajirezaei, MR., Omidi, M.,Yazdi-Samadi, B., Ismail, AM., Salekdeh GH., 2009. A comparative proteome approach to decipher the mechanism of rice adaptation to phosphorous deficiency. Proteomics, 9:159-70.
 • Baharvand, H., Fathi, A., Gourbai, H., Mollamohammadi, S., Salekdeh Gh. 2008. Identification of mouse embryonic stem cell-associated proteins. Journal of Proteome Research , 7: 412-423. 
 • Eivazi, AR., Naghavi, MR., Hajheidari, M., Pirseyedi, SM.,  Ghaffari, MR., Mohammadi, SA.,  Majidi, I., Salekdeh, GH., Mardi, M., 2008. Assessing wheat (Triticum aestivum L.) genetic diversity using quality traits, amplified fragment length polymorphisms, simple sequence repeats and proteome analysis. Annals of Applied Biology, 152 : 81-91. 
 • Bananej, K., Keshavarz, T., Vahdat, A., Salekdeh. G.H., Glasa, M., 2008. Biological and Molecular Variability of Zucchini yellow mosaic virus in Iran.   J. Phytopathology, 156,  654 – 659
 • Bandeh-Hagh, A., Toorchi, M., Mohammadi, A., Chaparzadeh, N., Salekdeh, GH., Kazemnia, H., 2008. Growth and osmotic adjustment of canola genotypes in response to salinity. J. Food. Agri. Envi. 6 : 201-208. 
 • Norouzi, M., Toorchi, M., Salekdeh, GH., Mohammadi, SA., Neyshabouri, MR.,  Aharizad, S., 2008. Effect of water deficit on growth, grain yield and osmotic adjustment in rapeseed. J. Food. Agri. Envi. 6: 312-318. 
 • Nohzadeh Malekshah, S., Habibi Rezaei, M., Heidari, M., Salekdeh, GH., 2007. Proteomics reveals new salt responsive proteins associated to rice plasma. Biosci., Biotechno. Biochem.  71: 2144-2154.
 • Baharvand H, Heidari, M., Ebrahimi, M., Valadbeigi, T., Salekdeh, GH., 2007. Proteomic analysis of epithelium-denuded human amniotic membrane as limbal stem cell niche. Molecular Vision, 13:1711-1721. 
 • Salekdeh, GH., Komatsu, S., 2007. Crop proteomics: aim at sustainable agriculture of tomorrow. Proteomics, 7: 2976-2996. 
 • Baharvand, H., Fathi, A., van Hoof, D., Salekdeh GH.   2007. Trends in Stem Cell Proteomics. Stem Cells. 25:1888-1903
 • Babaie, G., Khatabi, B.,  Bayat, H.,  Rastgou, M.,  Hosseini., A., Salekdeh, GH. 2007. Detection and Characterization of Phytoplasmas Infecting Ornamental and Weed Plants in Iran. J. Phytopathology 155: 368–372
 • Hajheidari, M., Eivazi, A., Buchanan, BB., Wong, JH., Majidi, I.,  Salekdeh, GH.,  2007, Proteomics uncovers a role for redox in drought tolerance in wheat. Journal of Proteome Research , 6: 1451-1460.
 • Gazanchian, A., Hajheidari, M., Khosh  kholgh Sima, NA., Salekdeh, GH., 2007. Proteome response of Elymus elongatum to severe water stress and recovery. Journal of Experimental Botany.  58: 291-300. 
 • Dadashi, A., Askari, H., Mayer-Posner, JM., Ziaei, A., Salekdeh, G.H, 2006 Proteome profiling of rice young panicle response to salinity. Proteomics, 6, 6498-507. 
 • Rastgar-Jazii, F., Najafi, Z., Malekzadeh, R.,  Conrads, T.P., Ziaee, A.A., Abnet, C.,  Yazdznbod, M., Karkhane, A.A., Salekdeh, G.H., 2006. Identifi cation of squamous cell carcinoma associated proteins by proteomics and loss of beta tropomyosin expression in esophageal cancer. World J Gastroenterology  12: 7104-7112
 • Baharvand H, Hajheidari M, Zonouzi R, Ashtiani SK, Hosseinkhani S, Salekdeh GH.  2006. Comparative proteomic analysis of mouse embryonic stem cells and neonatal-derived cardiomyocytes. Biochem Biophys Res Commun. 349: 1041-1049.
 • Baharvand, H., Hajheidari, M., Kazemi-Ashtiani S., Salekdeh G.H, 2006. Proteomic Signature of Human Embryonic Stem Cells. Proteomics , 6: 3544-9. 
 • Siopongco, J. D. L. C., A. Yamauchi, H. Salekdeh J. Bennett and L. J. Wade., 2006. Root Growth and Water Extraction Response of Double-Haploid Rice Lines to Drought and Rewatering During the Vegetative Stage. Plant Production Science 9: 141-151.
 • Askari, H.,  Edqvist, J.,  Hajheidari, M., Kafi, M., Hosseini Salekdeh, Gh., 2006. Effects of Salinity Levels on proteome of Suaeda aegyptiaca leaves. Proteomics 6: 2542-54.
 • Siopongco, J. D. L. C., A. Yamauchi, H. salekdeh , J. Bennett and L. J. Wade. 2005. Growth and Water Use Response of Doubled-Haploid Rice Lines to Drought and Rewatering During the Vegetative Stage. Plant Production Science 8: 497-508 
 • Hajheidari, M., Abdollahian-Noghabi, Askari, H., Sadeghian, S.Y., Ober, E. Hosseini Salekdeh, Gh., 2005. Proteome Analysis of Sugar Beet Leaves under Drought Stress. Proteomics, 5, 95-960.
 • Alavi, V., Khatabi, B., Hosseini Salekdeh, Gh., 2005. Comparison of biologically distinct isolates of Citrus tristeza virus from Iran using major coat protein.  Autralasian Plant Pathology 34, 577-582. 
 • Rangan, L., Salekdeh, Gh. H., Bennett, J. Swaminathan. 2004. Molecular analysis of a stressinduced cDNA encoding the translation initiation factor eIF1 from  salt-tolerant wild relative of rice, Porteresia coarctata. Functional Plant Biology 31: 1035-1042. 
 • Bananej, K., Kheyr-Pour, A., Salekdeh, Gh. H., Ahoonmanesh, A., 2004. Complete nucleotide sequence of Iranian Tomato yellow leaf curl virus isolate: further evidence for natural recombination amongst begomoviruses. Archives of Virology  149:1435-43. 
 • Shahrokh Safarian, Ali Akbar Moosavi-Movahedi, Saman Hosseinkhani, ZhiCheng Xia,4 Mehran Habibi-Rezaei, Ghasem Hosseini Salekdeh, Christine Sorenson, and Nader Sheibani. 2003. The Structural and Functional Studies of His119 and His12 in RNase A via Chemical Modification. Journal of Protein Chemistry. 22:  643-654.
 • Salekdeh, Gh. H., Siopongco, J., Wade, L. J., Ghareyazie, B., Bennett, J., 2002.  A proteomics  approach to analyzing drought- and salt-responsiveness in rice.  Field Crops Research ,76 ,2-3: 199-219.
 • Salekdeh, Gh. H., Siopongco, J., Wade, L. J., Ghareyazie, B., Bennett, J., 2002. Proteomics analysis of rice leaves during drought stress and recovery. Proteomics, 2:1131-1 145 .

جوایز دریافت شده:
جایزه ملی بیوتکنولوژی ( 1386 )
جایزه ملی فناوری های پیشرفته علوم پزشکی رازی ( 1388 )
جایزه بین المللی جشنواره خوارزمی برای تحقیقات بنیادی ( 1389 )
رتبه اول علوم بالینی غیر جراحی (دیپلم افتخار پژوهش برگزیده علوم بالینی غیر جراحی)( 1392 )
کسب عنوان طلایه داران تولید علم ایران و برگزیده سرآمدان کشور ( 1394 و 1395 )
یک درصد دانشمند برتر جهان بر اساس تامسون رویترز (ISI) ( 1394 )
چهره تاثیرگذار بیوتکنولوژی کشور ( 1394 )
چهره تاثیر گذار انجمن ژنتیک ( 1395 )
پژوهشگر برگزیده کشور در رشته تخصصی کشاورزی ( 1394 )
جایزه بهترین کتاب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ( 1395 )

© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک